Yohansi e nakot nohor la Puk di, de yana makpesiay olekwa re rwadur la pesiayni la'a Uplerlawna nora A'nani Yesus Kristus.
La' Yohansi horatni yanullu, de enakot nohora ralma-riora worga re. Hota la' idni de: de enwagahniorat reria mak kpaiki totpena honona rora Uplerlawna me Yesus Kristus rla' ihru ida-ralm ida.
La' Yohansi wniarorni wornu de: nwagahniorta la ira totpena yana ratlina-ratailla riy mak kmai pia kodia lira kdiori-kdieha la Uplerlawna nora A'nani Yesus Kristus wokni-le'enu upni-a'nani.
Tungkuru-tungkur mak edon kaplola re rwatutu-rwaye'a riwra Yesus Kristus la'pa Nmai lia nohkeran di de ta'en niana Nwal lia rimormiori, eneknek to'ama yamkekni de emekto'a rimormiori. Rakot nohora walia riwra it inonni re nohkerna gahani pede ndella pa itsi' reria do'a-hala. Mere Yohansi nakota niwra ira wniatutnu honona re edon raplola. Mere Yesus Nmai lia nohkeran di de Nwali tioto'ola rimormiori. Ne la'pa plollola pa itat niohora E'a de hota it nhiolli-lietni mana nlernohora wali E nhiolli. Mak katga E'a de edon rhi' reria do'a-hala, mere rlernohora E lirni me idma natu ntulla-nsayni ida.