Gubernur Porkius Festus pres Paulus dasi la
251Dedeng na, gubernur Festus lako daad seda se Kaisarea le mulai daek un osa la. Un daad se la suma lelo tiul siis, hidi kon un bok lako napiut Yerusalem. 2Se na, tulu agama Yahudi las tene-tenen nas, nol tene-tene deng atuil Yahudi las, maas tutnaal le taan apa nol gubernur balu ka. Oen kon nikit Paulus dasi la se oen in dehet nol apa ka. 3Oen nodan, le eta bole lam gubernur ra tadu un atulin nas le kil pait Paulus maa se Yerusalem. Molota, oen koo mes son le keo tele Paulus se lalan hlala.
4Mo gubernur ra siut noan, “Ama-amas totoang! Elia, nang le oen tahang un se Kaisarea le. Ta auk kon le pait lakong uang nol hlapat. 5Tiata deng mia li asii man muik hak le nehan dais nia lam, oen leo-leo nol auk laok Kaisareang. Eta meman atuling ni tao kula-sala kam, mi bisa tao dais nolan se lua tuun.”
6-7Hidi na kon, nataka le gubernur Festus daad napiut se Yerusalem lelo palu tamlom lelo hngulu, halas-sam un pait lako Kaisarea. Dedeng na, muik atuil Yahudi at ila lo muid una, le lakos Kaisareas. Ola ka kon, gubernur ra pres dais na. Un tadu le kil tamang Paulus le maa taal se una.
Nikit Paulus tama se na kon, atuil Yahudi las dil pukiu una, hidim oen hutun belen kula-sala mamo-mamo. Mo oen tulu tahan bel bukti mes lo kon.
8Hidi na kon, Paulus siut puting apa ka noan, “Ama gubernur. Auk tao dadaat net lo. Auk kon tao net dasi-dais man labang nol kaim agama Yahudi li atorang nga lo. Auk kon tao hmomos net Ama Lamtua Allah Um in Kohe-kanas Tene in ne Yerusalem mu lo. Nol auk kon tao net sa-saa man labang nol pamarenta Roma li atorang nga lo.”
9Mo gubernur ra nuting sila', nol un le kat atuil Yahudi las dalen. Tiata un keket Paulus noan, “Ku nangan nam elola? Eta auk nehan ku dasi li se Yerusalem mam, ku tade tam lo ka?”
10Ming gubernur ra ketan ela kon, Paulus siut noan, “Ama gubernur. Auk niam, hutu-ata deng pamarenta Roma. Nol auk kon dil ne maan in nehan dasi, deng pamarenta Roma lia, man muik hak le nehan auk dasi li muid atorang na. Tiata, auk dai laok Yerusalem le nutus auk dasi li se luang lo. Ama esa taan son noan, auk tao kula saa le labang nol atuil Yahuid nias lo. 11Tiata, eta baktebes auk tao kula saa mesa, man tatai nol in hukung tele kam, auk simu. Mo eta asa man oen in dehet ta tom lo kam, muid atorang Roma lia lam, muik in sao auk laok se atuil nias iman lo. Oen suma nuti-nuting lalan, le keo tele auk ela tuun. Tiata muid auk hak kia lam, auk nodan le nol auk dasi li lako se laih tuan Kaiser, in ne kota Roma kua. Le halin un man nutus auk dasi lia!”
12Ming Paulus nodan ela kon, gubernur ra huli-bali nol un tapan man in muid le nehan dais na ngas. Hidi na kon, un tek Paulus noan, “Undeng ku nodan le saek laok nehan ku dasi li se laih tuan Kaiser rua, tiata ku musti lako Roma.” Aa hidi ela kon, gubernur ra hep oen in nakbua na.
Gubernur Festus nodan in tui-teka se laih Agripa deng Paulus
13Hidi na kon, atuil Yahudi las lahin in ngaal Agripa ka,*Laih Agripa nia, laih Herodes Agripa II. Un ama ka, laih Herodes Agripa I, man keo tele Yakobus, nol man blati kaan didiin un mate, undeng un nikit apa ka banansila el dewa ka. nol un palin bihata la, ngala Bernike, maas se Kaisareas. Oen duas maas le todan gubernur balu ka. 14Oen daad tahang lelo ila lo nol gubernur Festus. Oe mesan na, gubernur Festus nahdeh oen duas deng Paulus dasi la. Un tekas noan, “Ama lahi! Kaim tahang atuli mes ngala Paulus ne ia. Hmunan nua, gubernur blaan na nutus un dasi la lo bii. 15Babalun nia, auk se Yerusalem, kon nam tulu agama Yahudi las tene-tenen nas, nol blalan-blalan hadat tas, maa tek Paulus in kula ka, hidim oen nodan auk le hukung una. 16Mo auk tek oen noan, ‘Muid pamarenta Roma li atorang nga lam, auk musti pres dais na muna le, halas-sam nutus hukung bel una. Atuil in tao dais nol una ngas, musti maa saol auk napat le. Ta auk kom le ming mi in bel kula un elola ka. Nol un kon musti haup dola le siut puting apa ka, halas-sam, auk nutus dais na, nol nutus hukung saa bel una.’ 17Tiata auk pait maang se Kaisareang kon, muik atuil Yahudi at ila lo maas muid auk se iang. Ola ka kon, auk aa ulang un dasi la. Auk tadu le kil nol Paulus maa taal se au lia, le halin nam auk ming dais na lolo-salan na. 18Kon nam, atuil Yahudi las dil le tulu Paulus in kula-sala ngas. Mo asa man oen in tulu bel au ngas, ngele lius asa man auk in nangan son nas lo. 19Oen suma tom apa lo nol oen agama las esan. Nol oen kon kaen apa le labang nol Paulus deng atuling mesa, ngala Yesus. Muid atuil Yahudi las sam, Yesus mate son. Mo Paulus kaen didi noan, Yesus nuli pait son. 20Oen kaen apa ela, mo undeng auk atuil balu, tiata auk taan le nutus dais agama ni elola ka lo. Ta auk ketan Paulus noan, ‘Etan auk pres ku dasi li se Yerusalem mam elola?’ 21Mo un dai tao lo, hidim un nodan le kil nol un dasi li lako lahing tuan Kaiser rua. Undeng na, tiata auk tahang un napiut nabale, didiin auk haup dola le tunang un lako Roma.”
22Ming gubernur Festus in dehet ela ka kon, lahing Agripa siut noan, “Eta bole lam auk le ming esang deng atuling na.”
Kon gubernur Festus siut noan, “Iya! Tahang le auk ator, halin ola kam ama ming esa deng atuling na.”
Laih Agripa ming Paulus in dehet ta
23Ola ka kon, gubernur Festus ator le halin nam laih Agripa ming haup Paulus in dehet ta. Un ator le halin atuil hut mamo kas kon hii se Paulus. Oen nam: komendan tentara las, nol atuli-atuil tene in se kota Kaisarea ngas. Kon nam lahing Agripa nol bata Bernike taam maas nol pake kai-baut lahi las. Atuli las totoang suda le todan oen duas. Oen totoang maas nakbua son kon, gubernur ra tadu le kil nol Paulus maa se na. Paulus se atuil tene kas silan
24Kon oen nol Paulus maa se na. Hidim gubernur ra nikit in aa noan, “Laih Agripa, ama-amas, nol mi totoang man auk in todan. Atuling ni ngala Paulus. Atuil Yahudi las tene-tenen at ila lo tao dais nol una. Hidim, muik in maa se au lia, se Yerusalem tamlom se nia, le dising auk halin tek noan, bel atuling ni nuli bakun tia. 25Tiata auk pres una, mo auk haup un in kula-salan man tatai nol in hukung tele lo. Molam un esa nodan le kil nol un dasi li lako se maan in nehan dasi tene kua, tiata bole tam boel lo ko, auk tunang un lako Roma. 26-27Eta auk tunang una lam, taon elola ko auk musti dul surat mesa, le tunang leo-leo nol una. Lam, auk dul surat ti isin ni elol bel lahing tuan nua la? Tiata auk haman nakbua amas totoang, le hii se una. Ming hidi se una lam, auk nodan le eta bole lam, ama laih Agripa bel auk in nangan, le halin auk dul deng dais ni nol in toma, bel ama laih tuan Kaiser. Auk nangan nam banan lo, eta auk tunang dais ni lako Kaiser rua, mo tek nuting un lo, deng atuling ni in tao kula asa ka.
Auk in aa ka pes ela tuun tia. Nodan mamo.”

*25:13: Laih Agripa nia, laih Herodes Agripa II. Un ama ka, laih Herodes Agripa I, man keo tele Yakobus, nol man blati kaan didiin un mate, undeng un nikit apa ka banansila el dewa ka.