Fesat in sapa se iung Kana
21Bingin dua ka, muik fesat in sapa se iung Kana, se propinsi Galilea. Yesus mama kon lako muid fesat na. 2Yesus nol Un ima-ii las kon haup in haep. Tiata oen lakos kon.
3Mo nesang lo kon, anggor in se fesat na ka hidi. Kon Yesus mama tek Un noan, “Tulung le! Ta oen anggor in ninu ki hidi son nian.”
4Yesus situn noan, “Mama. Tasao le maam in koma ka le Auk pal in mana-koet tia? Auk oras si maa lius lo bii.”
5Mo Un mama tek atuil in daek se la ngas noan, “Hii ke! Un lok mi le tao saa lam, daek mudin tuun.”
6Se na muik kumbang eneng, man atuli las dakes nini batu. Kumbang mesa lam, nataka le nisi nal ui litir 75 lako pes 115. Taom atuil Yahudi las nini ui deng kumbang tuladang ela, halin boe-baes apan nas, le niu muid oen atorang agama la. 7Kon Yesus tek atuil in daek se la ngas noan, “Laok naus ui le sail inu kumbang nias.” Tukun nam oen naus ui le sail inus maa pes baha. 8Kon nam Un tek oen noan, “Soke bubuit le kil bel atuling in dil fesat ti kia.” Ti oen daek mudin. 9Oen soke le kil bel atuling in dil fesat ta, kon niun soba-naan ui na. Molota ui la dadi anggor son! Un nangan tanan lo, le oen haup anggor na deng ola la. (Mo atuil in dake ngas tana.)
Hidim atuling in dil fesat ta ka haman biklobeng in sapa ka, 10le tekan noan, “Kit in biasa ka lam, um lamtua ka bating bel anggor in banan dui ka muna le. Etan atuli las niun mamo son, halas-sam un puting anggor in banan isi lo ka. Mo ku tao nahluan. Ku puting anggor banan isi lo ka muna, hidi halas-sam anggor in banan dui ka deng hmudin!”
11Taad herang na daid se iung Kana, se propinsi Galilea. Na taad herang laih hmunan hesa, man Yesus tulu-balang, le atuli li neta. Un tulu Un in muun-tes sa ela, kon un ima-ii las parsai baktetebes se Una.
12Hidi na kon, Yesus nol Un mama, Un palin nas, nol Un ima-ii las niu lakos se kota Kapernaum. Mo oen daad se las lelo ila lo siis.aMatius 4:13
Lamtua Yesus nulut soleng atuli las deng Ama Lamtua Allah Um in Kohe-kanas Tene ka
(Matius 21:12-13; Markus 11:15-17; Lukas 19:45-46)
13Atuil Yahudi las leol tene Paska la maa dadani son kon, Yesus saek lako kota Yerusalem.bDehet in Puit deng Dale Mesir 12:1-27 14Se Um in Kohe-kanas Tene ka kintal la, Yesus tinang ngam muik atuli hee aus-sapi, lae-blai, nol hmuktai man taom atuli li sosas le pake nini in todan. Se na kon, muik atuli deeh daad se mija in se la ngas, le tukar duit man atuli las pake taung in bel Ama Lamtua Allah, se Um in Kohe-Kanas Tene ka. 15Kon Un kat tali ulat ila lo, le taon daid ui-laut in lapat. Hidim Un nulut puting oen totoang deng kintal la. Un kon poa puting aus-sapi las, nol lae-blai las. Un late batleng mija las, nol Un boho duit tas le holhising hidi. 16Hidim Un nahaku atuil in hee hmuktai ngas noan, “Nol puting sa-saa nas deng nia! Ni maan in sosa-hee lo! Tao Auk Amang nga Uma li daid maan in sosa-hee eli deken!”
17Kon Un ima-ii las nangan net Ama Lamtua Buk Niu ka in dul noan,
“Auk namnau Ama Lamtua Uma la isi.
Undeng na le, auk daleng ngi makoe isi in doh un ngaal banan na.”cBuk in Naka-nahalit 69:9
18Hidi na kon, tene-tene deng atuil Yahudi las tadu Yesus noan, “Eta meman Ku muik hak le nulut atuil ela lam, tulu bel kaim taad herang mesa, le halin kaim tana!”
19Yesus situs noan, “Eta mi tao didaan maan niu nia lam, mam bingin dua kam, Auk bangun-pii pait.”dMatius 26:61, 27:40, Markus 14:58, 15:29
20Mo oen kaen noan, “Hapun se ola na la? Ta atuli li bangun-pii Um in Kohe-Kanas Tene ni didiin taun buk aat beas eneng. Lam tasao le Ku tek noan, Ku suma parlu lelo tiul siis le bangun-pii pait tia?!”
21Mo oen nangan tanan lo, molota Yesus aa deng Un apa ka, man banansila el maan in niu mesa. 22Nikit Yesus mate le hidim nuli pait, halas-sam Un ima-ii las nangan net asa man Un in tek oen meman son na. Kon oen parsai asa man Ama Lamtua Buk Niu ka in dul deng hmunan nua ka, nol asa man Yesus in tek oen meman son na.
Lamtua Yesus taan totoang atuli li dalen
23Yesus daad tahang se kota Yerusalem, le muid leol tene Paska se la. Atuli mamo net tada-taad herang man Un in tao se la ngas, kon oen parsai Una. 24-25Mo Yesus parsai oen lo, undeng Un taan asa man in ne atuli li dalen nas. Un parlu atuli in tek Una pait lo, undeng Un esa taan meman atuli li in dili-dada ka son.

a2:12: Matius 4:13

b2:13: Dehet in Puit deng Dale Mesir 12:1-27

c2:17: Buk in Naka-nahalit 69:9

d2:19: Matius 26:61, 27:40, Markus 14:58, 15:29