191Hidi na kon, gubernur Pilatus tadu tentara las, le laok lapat Yesus nini ui-laut man in naneng.*Tentara Roma las pake in lapat man daken deng ui-latu. Hidim oen but sa-saa seen nakan, tamlom tungdaid nakan se ui-latu la mumu ka. Eta lapat kit oe-oe pake na lam, kit bulang hokoa. Taom atuil Yahudi las lapat pake na lam, pes lalis buk aat sii. Mo tentara Roma las in lapat Yesus sa, pake in pesa lo. 2-3Tentara nas kon kat klais bango le naneng taon daid hlotong. Hidim oen tudan hlotong duli na laok se Yesus bon na, le tao banansila el noan oen nikit laih balu mesa, man pake hlotong lahi. Oen kon pake bel Yesus kaod blatas mea-mamaten mesa, banansila el taom lahi las in pake ngas. Hidim oen bilu-aa kuti-kuti Un le tekan noan, “Sah lo, ku tek noan ku niam Laih atuil Yahudi kia!” Nol oen kon diuk-papas noebabain Una.
4Hidi kon, gubernur ra puit lako oe mes pait le tek atuil hut mamo kas noan, “Elia: auk nol puting Un maa bel mian. Mo mi musti tana, ta auk presan son, mo auk haup Un in kula-sala mes lo kon.” 5Dedeng Yesus puti ka, Un pake hlotong duli na, nol kaod blatas mea-mamaten na. Kon gubernur ra tek atuil hut mamo kas noan, “Ngat le! Ta Atuling nga nia.”
6Nikit tulu agama la tene-tenen nas, nol atuil in doha ngas ngat net Yesus kon, oen kidu-ahan leo-leo noan, “Keo tele Un tuun tia! Pauk Un se kai sangsuli lua!”
Mo gubernur ra tek oen noan, “Nang le mi esan nol Un laok tao tele se kai sangsuli lua. Ta auk haup Un in kula-sala mes lo kon, man tatai le hukung tele Una.”
7Atuil Yahudi las siut noan, “Kaim muik Atorang mes deng Ama Lamtua. Muid Atorang na lam, Atuling ni musti mate, undeng Un nikit apa ka le daid Ama Lamtua Allah, Ana.”
8Nikit gubernur ra ming oen in aa ela ka kon, un lii tapnaeng. 9Hidim un tama lako pait tentara las benteng nga dalen, kon nam un keket Yesus noan, “Ku niam, atuil deng ola?” Mo Yesus siut tatahan un lo.
10Kon gubernur ra baet Un noan, “Hoeh! Tasao le Ku aa nol Auk lo kia? Ku tana tam lo ka? Auk niam muik kuasa le tao tele Ku, tamlom mo, sao Ku.”
11Kon Yesus siut noan, “Elia ama gubernur, etan ama muik kuasa ela lam, na undeng ama hapun deng Ama Lamtua Allah in ne sorga kua. Ta suma Un sii, man bel nal ama kuasa le tao Auk elola. Mo atuil man in sao Auk bel ama kias, oen in lepa-haal kula-sala ka ngele dui deng ama.”
12Ninin deng na, gubernur ra nuting lalan le bole lam sao Yesus. Mo atuil Yahudi las kidu-ahan leo-leo le tek noan, “Etan tuang sao Atuling nia lam, langa son noan, tuang niam mo lahing tene Kaiser ra tapa lo. Ta atuil in nikit apa ka le daid lahi ka, labang nol Kaiser.”
13Tiata nikit gubernur ra ming oen in aa ela ka kon, un nol puting Yesus. Hidim un daad se del in nutus dasi ka, se mana mes man oen ngali noan, “Epe man letan nini Baut Bleha”. (Se dais Aram mam, epe na ngala, Gabata .)
14Leol na, Leol in Mana taung Fesat Paska. Nataka le lelo ditu, kon gubernur ra tek atuil Yahudi las noan, “Ngat tia! Un niam mo mi Lahin!”
15Mo oen kidu-ahan muun dudui pait le tek noan, “Nol puting Un deng nia! Tao tele Un tuun tia! Pauk Un se kai sangsuli lua!”
Kon gubernur ra korek tapnaeng oen noan, “Mi in koma ka le auk keo tele mi Lahin nia le?”
Kon tulu agama la tene-tenen nas siut noan, “Kaim lahin na suma me sii, mo Kaiser! Muik atuil didang pait lo!” 16aKon nam, gubernur ra sao Yesus laok bel tentara las, le oen nolan laok pauk tele se kai sangsuli lua.
Oen pauk holtiu Lamtua Yesus se kai sangsuli la
(Matius 27:32-44; Markus 15:21-32; Lukas 23:26-43)
16bTentara las sium nal Yesus kon, 17oen tadu le haal Un kai sangsuli la, le oen putis deng kota na. Oen lakos lius se mana mesa, man oen noken noan, “Maan Bon Seen”. (Se oen dais Aram mam, maan na ngala, Golgota .)
18Lius se luas kon, oen pauk Yesus se kai sangsuli la. Oen kon pauk atuil daat at dua leo-leo nol Yesus, mesan na se Un halin kanan na, nol mesan na pait se halin kliu ka, mo Yesus se oen duas hlala. 19Kon gubernur ra tadu un tentaran nas, le dul se kai bleha mesa, hidim pakun se dapa, titu nol Yesus bon na. Oen dul se kai bleha na noan,
“Nia ki Yesus, atuil Nasaret. Un niam, Laih atuil Yahudi”
20Oen dul kai bleha na nini dasi tilu. Nas: dais Aram, dais Yunani, nol dais Latin. Atuil Yahudi las hut mamo les kai bleha na, undeng Yesus maan in mate ka, dadani nol kota Yerusalem. 21Mo tulu agama Yahudi la tene-tenen nas kom in dula na lo. Kon oen laok tek gubernur ra noan, “Tuang! Dulan noan ‘Laih atuil Yahudi deken’! In banan dui ka dulan elia, ‘ Atuling ni tek noan, un niam atuil Yahudi las Lahin.’”
22Mo gubernur ra siut noan, “Auk man lok oen le dulan ela. Tiata nang ela tuun lako!”
23Nikit tentara las pauk Yesus holtiu son se kai sangsuli la dapa kon, oen bating Un kai-baut in pake ngas daid op aat. Le op mesa lam, bel tentara mesa. Hidim oen kat Un kaod likun man tinun tema' mo pake in soo lo ka, 24le tek apa noan, “Kit pius sait Un kado li deken tia. Banan dui ka, maa le kit pel lot tuun, le halin nam tana noan, asii man hapun na.” Na ka, daid muid asa man in dul son ne Ama Lamtua Buk Niu ka noan,
“Oen bating apa Auk kai-baut in pake ngas,
hidim oen pel lot le haup Auk kado la.”
Tentara nas in tao ka ela kon.aBuk in Naka-nahalit 22:19
Lamtua Yesus tadu Yuhanis le doh Un ina ka
25Muik bihata at ila lo dil se na kon. Nas: Yesus ina ka, Yesus maam-ana, Klopas sapa Maria, nol Maria in deng iung Magdala ka. 26Yesus ngat net Un ina ka dil se la, leo-leo nol Un ima-ii man Un in namnau ka, na au, Yuhanis. Kon Un tek Un ina ka noan, “Mama. Un niam, maam ana.”
27Hidim Un tek auk noan, “Nol nia, tao un daid ku inam tia!” Tiata ninin deng oras na, Yesus ina ka daad nol au.
Lamtua Yesus in mate ka
(Matius 27:45-56; Markus 15:33-41; Lukas 23:44-49)
28Hidi na kon, Yesus taan son noan, Un daek hidi Un osa la totoang son. Na daid muid in dul meman son ne Ama Lamtua Buk Niu ka deng lolo hmunan nua ka. Kon Un aa noan, “Auk meeng ngi tuu.”bBuk in Naka-nahalit 69:22, 22:16
29Se na, anggor ngilu muik se kuis ana mesa. Kon nam tentara las kat kitu duda mes le dopon laok se anggor na, hidim taon laok se kai teben mesDais Yunanin na dul noan, oen noot ‘spons’ laok se kai hussopos sa mumu ka. Hussopos sa nam mo, kai bui bingis mesa, man taom atuil Yahudi las pake se hadat deeh dalen. Un blatas sa nataka le sinti 20-40. Alkitab dais Helong ngi pake ‘spons’ lo, pake ‘kitu duda’. Les deng hussopos se Dehet in Puit deng Dale Mesir ra 12:22; Atorang deng Tulu Agama las 14:4, 6, 49-52; Buk in Kahi 19:2-6; (sukat nol Ibrani 9:19); Dain in Naka-nahalit 51:7. tula, le totong laok se Un sula ka. 30Yesus bolos hidi anggor ra kon, Un tek noan, “Hidis totoang son.” Hidim Un suda Un bon na, ti Un hngasa ka nutus.
Tentara las hai Lamtua Yesus se kai sangsuli la
31Leol na tom nol leol lima. Muid atorang agama la lam, atuil Yahudi las musti mana-mana meman se leol na, le ola ka sodo-sium oen leol in kohe-kanas sa. Tiata atuli li nitun na holtiu napiut se kai sangsuli lua, tom nol leol in kohe-kanas sa lam, oen kom lo. Undeng leol in kohe-kanas sa nam leol tene. Kon nam atuil Yahudi las tene-tenen nas nodan gubernur ra, le lok atuli laok diuk tehen atuil in se kai sangsuli lua ngas iin nas. Nini ela lam, oen mates nol hlapat, le halin atuli las niung oen nitun nas nol lalaba. 32Ti tentara las lakos lius se uas kon, oen diuk tehen atuling mesan na iin nas. Hidi nam oen diuk tehen atuling mesan na iin nas lolen. Oen duas nam, atuil man oen pakus le holtius leo-leo nol Yesus sas. 33Mo oen maas lius Yesus kon, oen tinang ngam Un mate baktetebes son. Tiata oen diuk tehen Un iin nas lo. 34Mo tentara mes kat un hnuat ta, le hai tamang laok se Yesus blapas sa. Kon nam muik dala nol ui baa puit deng Un blapas sa.
35(Atuil man net nol un mata esa ka, auk niang. Auk net totoang, nol asa man auk in dul mo nia ki toma. Ta auk taan noan asa man auk in nahdehe ki baktetebes ela, le halin mi parsai auk in nahdehe kia.) 36Nias totoang dadi, undeng dulan son ne Ama Lamtua Buk Niu ka noan, “Un seen nas, muik in tehen mes lo kon.”cDehet in Puit deng Dale Mesir 12:46, Buk in Kahi 9:12, Buk in Naka-nahalit 34:21 37Se in Dula Niu ka, muik dulan ne maan didang kon noan, “Mam oen net atuling man oen in hain nini hnuat ta.”dSakarias 12:10, Apan-kloma Hnika Balu 1:7
Oen puan Lamtua Yesus
(Matius 27:57-61; Markus 15:42-47; Lukas 23:50-56)
38Atuling mes ngala Yusuf deng iung Arimatea. Un kon daid Yesus ima-ii. Mo un muid Yesus nol in huni-huni, lole un lii atuil Yahudi las tene-tenen nas. Un lako nodan gubernur Pilatus, le eta gubernur ra tade kam, un laok niung Yesus nitun na. Kon gubernur ra tade. Tiata Yusuf laok niung Yesus nitun na, le hidim kil nolan lako. 39Nikodemus kon lako leo-leo nol Yusuf. Un nam man hmunan nu laok tutnaal Yesus duman-duman. Un sos rampe mamo, nataka le kilu buk tilu beas tilu, le hising laok se Yesus nitun na.Dais Yunanin na dul noan ‘litras 100 ’, na kilu 32,7. Taom atuil Yunani las kutang smurna nol aloe le taon daid rampe. Smurna la nam kai bui bingis mes uin, mo aloe la nam kai bui bingis didang mes uin, man hnika ka el upu meen na. Les dehet ni kon se Yuhanis 3:1-21. 40Hidim oen kabut Yesus nitun na nini kitu duda. Nius oe mesa lam, tao rampe muna. Oen tao ela, muid hadat atuil Yahudi las taom in puan atuil hmate ka.
41Katang deng Yesus maan in mate ka lo kam, muik palokan mesa. Se maan na, atuli halas-sam paat hidi niut utu mesa. Oen tamang net niut se na lo bii. 42Oras na atuil Yahudi las leol in mana natang le sium oen leol in kohe-kanas sa, mana le hidi. Undeng na, le oen nene Yesus nitun na, se niut utu na dalen, lole maan na katang lo.

*19:1: Tentara Roma las pake in lapat man daken deng ui-latu. Hidim oen but sa-saa seen nakan, tamlom tungdaid nakan se ui-latu la mumu ka. Eta lapat kit oe-oe pake na lam, kit bulang hokoa. Taom atuil Yahudi las lapat pake na lam, pes lalis buk aat sii. Mo tentara Roma las in lapat Yesus sa, pake in pesa lo.

19:29: Dais Yunanin na dul noan, oen noot ‘spons’ laok se kai hussopos sa mumu ka. Hussopos sa nam mo, kai bui bingis mesa, man taom atuil Yahudi las pake se hadat deeh dalen. Un blatas sa nataka le sinti 20-40. Alkitab dais Helong ngi pake ‘spons’ lo, pake ‘kitu duda’. Les deng hussopos se Dehet in Puit deng Dale Mesir ra 12:22; Atorang deng Tulu Agama las 14:4, 6, 49-52; Buk in Kahi 19:2-6; (sukat nol Ibrani 9:19); Dain in Naka-nahalit 51:7.

19:39: Dais Yunanin na dul noan ‘litras 100 ’, na kilu 32,7. Taom atuil Yunani las kutang smurna nol aloe le taon daid rampe. Smurna la nam kai bui bingis mes uin, mo aloe la nam kai bui bingis didang mes uin, man hnika ka el upu meen na. Les dehet ni kon se Yuhanis 3:1-21.

a19:24: Buk in Naka-nahalit 22:19

b19:28: Buk in Naka-nahalit 69:22, 22:16

c19:36: Dehet in Puit deng Dale Mesir 12:46, Buk in Kahi 9:12, Buk in Naka-nahalit 34:21

d19:37: Sakarias 12:10, Apan-kloma Hnika Balu 1:7