Dehet deng Adam in hua-koet tas lako pes Noh
51-2Dedeng Lamtua Allah koet atuli lia ka, Un koet oen muid Un hnika-tuladang nga. Un koet one, bihata nol biklobe. Un noken oen noan ‘atuli’, hidim Un bel hangun se one.
Atuling hmunan na, ngala Adam. Adam in hua-koet tas, ngalan nas elia:
3Dedeng Adam umur taun ngatus buk tiul kon, un haup ana biklobe mesa, man hnika-tuladang nga banansila el un kon. Kon un ngali tana-ana na, ngala Set . 4Hidi nam, Adam nuli taplaeng pait taun 800, un kon haup taplaeng aan biklobe nol bihata. 5Dedeng un umur taun 930 halas-sam, un mate.
6Dedeng Set umur taun 105, kon un haup ana biklobe mesa, ngala Enos. 7Hidim Set nuli taplaeng pait taun 807, nol un haup taplaeng ana biklobe nol bihata. 8Dedeng un umur taun 912, halas-sam un mate.
9Dedeng Enos umur taun buk sipa, kon un haup ana biklobe mesa, ngala Kenan. 10Hidim, Enos nuli taplaeng pait taun 815. Un haup taplaeng ana biklobe nol bihata. 11Dedeng un umur taun 905, halas-sam un mate.
12Dedeng Kenan umur taun buk itu, kon un haup ana biklobe mesa, ngala Mahalalel. 13Hidi nam, Kenan nuli taplaeng pait taun 840. Un haup taplaeng ana biklobe nol bihata. 14Un umur taun 910, halas-sam un mate.
15Dedeng Mahalalel umur taun buk eneng beas lima, kon un haup ana biklobe mesa, ngala Yared. 16Hidi nam, Mahalalel nuli taplaeng taun 830. Un haup taplaeng ana biklobe nol bihata. 17Dedeng un umur taun 895, halas-sam un mate.
18Dedeng Yared umur taun 162, un haup ana biklobe mesa, ngala Henok. 19Hidi nam, Yared nuli taplaeng pait taun 800, nol un haup taplaeng ana biklobe nol bihata. 20Dedeng un umur taun 962, halas-sam un mate.
21Dedeng Henok umur taon buk eneng beas lima, kon un haup ana biklobe mesa, ngala Metusalak. 22Hidi nam, Henok nuil koo-dalen mes nol Ama Lamtua Allah didiin taun 300 pait. Kon un haup taplaeng ana biklobe nol bihata. 23-24Un nuil koo-dalen mes napiut nol Ama Lamtua Allah. Dedeng un umur taun 365, kon un ilang le ase tuun ela, undeng Ama Lamtua Allah nikit sakeng un lako dapa kua.
25Dedeng Metusalak umur taun 187, kon un haup ana biklobe mesa, ngala Lamek. 26Hidi nam, Metusalak nuli taplaeng pait taun 782. Un haup taplaeng ana biklobe nol bihata. 27Dedeng un umur taun 969, halas-sam un mate.
28Dedeng Lamek umur taun 182, kon un haup ana biklobe mesa. 29Lamek ngali tana-ana na, ngala Noh (man lin na tuladang el dais Ibranin mesa, nahin na noan, ‘halmui-halmau’, undeng un tek noan, “Mam tana-ana ni halmui-halmau kit le dalen kolo, deng kit in daek hiti-late se dale, man Ama Lamtua Allah in kutuk son nia.” 30Hidi nam, Lamek nuli taplaeng pait taun 595. Un haup taplaeng ana biklobe nol bihata. 31Dedeng un umur taun 777, halas-sam un mate.
32Dedeng Noh umur taun 500, kon un haup ana biklobe at tilu, ngalans Sem, Yafet nol Ham.*Ham nam mo, aan hmudin. Ngat se Dehet Hmunan Hesa Kua 9:24-25.

*5:32: Ham nam mo, aan hmudin. Ngat se Dehet Hmunan Hesa Kua 9:24-25.