Ama Lamtua Allah huil nal Abram
121Dedeng na, AMA LAMTUA aa meman son nol Abram noan, “Abram! Ku puti nang soleng ku ingu lia, ku nenan nas, nol ku amam ma uma la. Ku lako se mana mesa, man mam Auk tulu bel kun.
2Mam Auk bel ku hangun.
Le ku in hua-koet tas mamo taplaeng,
nol daid bangsa in tene dui, didiin atuli li taan ku ngalam ma.
Hidim ku kon daid hangun bel atuil didang.
3Mam Auk bel hangun se atuli-atuil man in bel ku hangun nas.
Mo Auk bahang atuil man in bahang ku ngas.
Hii babanan ne!
Mam totoang bangsa in se apan-kloma ki ngias haup hangun, undeng ku.”
4-5Dedeng na, Abram umur taun buk itu beas lima. Un kil un sapa Sarai, nol un palin na ana Lot, nol un hmuki-pusakan nas totoang, nol totoang atuli-atuil in dake, man un hapus se kota Haran nas. Kon Abram nol un nenan nas bokas nang soleng Haran, le lakos se dale man AMA LAMTUA in tek un son na. Oen laok napiut le lius se mana mesa, ngala Kana'an.
6Lius se uas kon, Abram laok pukiu dale na. Un lako lius dadani nol ingu mesa, ngala Sikem. Hidim oen daad tahang dadani kai ina tene mesa, se More. Dedeng na, atuil Kana'an nas daad nabael se las. 7Se na, AMA LAMTUA tulu-balang apa ka bel Abram. Un tekan noan, “Mam Auk bel dale ni bel ku in hua-koet tas.” Hidi kon Abram daek mana mesa, toden nini batu, le taon daid maan in tunu-dadung bel AMA LAMTUA, man tulu-balang apa ka son se maan na. Abram todan-lahing Lamtua Allah se mija in tunu-dadung nga
8Hidi deng maan nam, Abram lakos seda se leten, ne suu loten, hidim daad tahang se iung Betel nol iung Ai hlala ka. Se na, un bangun mija in tunu-dadung mes pait taung in todan-lahing AMA LAMTUA. 9Hidi nam, un daad seda-seda mana, lako lius se dale Negeb, ne Kana'an halin loet-ahen.
Abram lako se dale Mesir
10Oe mesan na, lubu muun isi se dale Kana'an. Undeng na le Abram nol nenan nas laok katang dui pait, el halin loet-ahen, le lakos lius se dale Mesir. Oen daad tahang se las. 11Oras oen le taam lakos se dale Mesir ra, Abram tek un sapa ka noan, “Sarai. Ku niam leok isi. 12Ta eta atuil Mesir ras ngat net ku in leok isi eli kia lam, taon elola ko oen keo tele au, undeng auk niam ku sapam. Nini ela lam, oen kat nal ku. 13Tiata banan dui ka, ku tekas noan auk niam mo ku kakam. Nini ela lam, oen keo tele auk lo, molam oen babanan nol au, undeng ku.” Sarai se lahing Mesir ra um lahi la
14Oras Abram lakos lius se Mesir kon, atuli las ngat net bihatang na lekon ana lo. 15Lahing Mesir ra pegawin nas ngat net bihatang na kon, oen naka-naka un in leko ka, se lahing nga sila. Kon oen nol bihatang nga lako se lahing nga uma. 16Tiata lahing nga tao Abram nol babanan, undeng Sarai. Hidim lahing nga bel Abram hmukit el; lae-blai, laen, aus-sapi, keledai, nol unta mosa-mosa tuun ela. Un kon belen ata biklobe nol bihata.
17Mo undeng un kat atuli sapa lako se un uma la son, tiata AMA LAMTUA hukung lahing nga nol un uma isin nas nini ili bili-ngala. 18Hidi kon lahing nga haman Abram le tekan noan, “Abram, ku tao saa in tao nia la? Amo tasao le ku tek tuun lo noan, bihatang ni ku sapam mia? 19Mo ku tek le, un niam ku palim! Naha-bubuit tam auk katan le taon daid auk sapang! Ku sapam mi nian! Nol nia, kil nolan lako. Mi duam bok lakom deng auk silang ngi tia!” 20Hidi nam, lahing nga lek un pegawi las le nulut puting Abram nol un sapa ka, nol un sa-saa las totoang deng dale na.