Aꞌan Alekot matoom neu Usif Jesus,
natuin
Naꞌ Markus in sulat
1
Ije laes alekot. Ije Uisneno In Aan mone in aꞌmonin.* Laes fuaf ‘Uisneno In Aan Mone’ ka matuꞌi maneꞌo fa mbi lulat bian. In kaan aa, Jesus Kristus, es Uisneno nleek nani naꞌko un-unuꞌ. In lasi nane, nahuun nak on ii:
Naꞌ Joao Aslain Atoni, nalekoꞌ lalan neu Usif Jesus
(Mateus 3:1-12; Lukas 3:1-18; Joao 1:19-28)
Jesus feꞌ ka nanaob In mepu, mes Uisneno nsonuꞌ nahuun In atoni meseꞌ, in kanan naꞌ Joao. Naꞌ Joao musti nnao nalekoꞌ lalan neu Jesus In amneman. Fun naꞌko un-unuꞌ, Uisneno anpaek nalail In mafefa kniun tuaf es, in kaan ee naꞌ Jesaya. In nluul nane, nak on ii:
“Mneen nai! Au ꞌleul Au ꞌhaef ma ꞌnimaf, henati nnao nalekoꞌ lalan neu Ko. Maleaki 3:1
Leꞌ atoni nane lof in annao mbi bael sonaꞌ es, he in nkoaꞌ mnak:
‘Hi ala ki ok-okeꞌ mfeen nai, he miloitan lalan, henati msium Usiꞌ In amneman!
Bifeel-atoni mmoeꞌ minesaꞌ lalan nai, he msenu.’ ” Jesaya 40:3
4-6 Atoni sin nteek naꞌ Joao nak ‘Aslain Atoni’. In natua mbi bael sonaꞌ. In bael abtais, nmoꞌe naꞌko bikaes ‘unta’ in nafun. Ma In paus-abaf, nmoꞌe naꞌko muꞌit in pasun. In amnahat, naꞌko keloꞌ ma oin oef. [Naꞌ Joao in aꞌmoin ii, namnees on leꞌ mafefa kniun naꞌi Elia afi unuꞌ.] 2 Uisf ini 1:8
Olas nane, atoni namfau naꞌko koot Jerusalem, ma nok profinsia Judea in saaꞌ-saaꞌ ok-okeꞌ, neman naꞌeuk nok naꞌ Joao mbi in bale. Sin neem he nkiso ma nail Joao, ma he nneen in lasi ꞌnoinaꞌ. In natoon sin am nak, “Hi musti mmanako ma misaitan hi sanat ma penu sin ok-okeꞌ, henati Uisneno nnoes naen hi saant ini. Nalail hi musti mislain feꞌ, he on nfani takaf meseꞌ nak, hi mileko mfain mok Uisneno be.”
Anneen on nane te, sin nmanako sin sanat, ma in naslain sin mbi noel Jordan.
In natoon sin am nak, “Anmuiꞌ tuaf es leꞌ nneis naꞌko kau, lof he neem. Masti ꞌjael on In ate msat, au leꞌ ije ka ꞌumnees ꞌok Ne fa. Lulat lasi Gregu (Yunani) maneo na nak, ‘ubees he ꞌseif in tain peen-haꞌe msat, au ka ꞌumnees fa ꞌok Ne.’ In aꞌnaonaꞌ nak, naꞌ Joao alahaa atoin aꞌbaut. Maski nak jael Usif Jesus in ate msat, in ka namnees fa nokan. Au ala uslani ki ꞌeki oel, mes In lof nmoeꞌ nneis naꞌko kau. Fun In lof nahenu ki hi nekam neik Uisneno In Smana Kninoꞌ.”
Naꞌ Joao naslain Usif Jesus
(Mateus 3:13-17; Lukas 3:21-22)
Mbi neno nane, Jesus neem naꞌko kuan Najaret mbi profinsia Galilea, ma he naꞌeuk nok naꞌ Joao. Ma naꞌ Joao naslain Ee mbi noel Jordan. 10 Olas Jesus mpoi naꞌko oel, suk naskeek, napeen niit neno tunan natfeiꞌ. Nalali te, Uisneno In Smana Kninoꞌ nsaon neem neu Ne, namnees on leꞌ kol-pani. 11 Ma on nane te, anneen Uisneno In hanan naꞌko neno tunan nak,
“Ho leꞌ ii, Au Aan Honiꞌ.
Ho es meki mhaliin Kau, Au nekak.” Uab Un-unuꞌ 22:2; Siit Pules 2:7; Jesaya 42:1; Mateus 3:17; 12:18; Markus 9:7; Lukas 3:22
Pah-tuaf in sin aꞌnakaf aꞌnaet nsuaꞌ Usif Jesus mbi bael sonaꞌ
(Mateus 4:1-11; Lukas 4:1-13)
12 Okeꞌ te, Uisneno In Smana Kninoꞌ nheel neik Jesus nnao neu bael sonaꞌ. 13 In natua mbi bale nane, naan neno boꞌ haaꞌ-fai boꞌ haaꞌ, In ntook nabua nok aleꞌ kanan muꞌit fuij. Mbi nane te, pah-tuaf in sin aꞌnakaf neem nsuaꞌ Jesus he natuin ee, mes ka nꞌai nane fa. Okeꞌ te, Uisneno nleul In ameput naꞌko neno tunan he neman nhae neu Ne.
Usif Jesus nnao mbi Galilea he nalekan lalan Uisneno
(Mateus 4:12-17; Lukas 4:14-15)
14 Olas nane, sin nataam nalail Joao Aslain Atoni mbi paꞌan in nanan, ma Jesus nnao mbi profinsia Galilea, he natoon Uisneno In Laes Alekot mbi nae. 15 In natoon mnak,
“Mneen nai! Uisneno In neno he nteel ee!
Neno ii, atoni ok-okeꞌ nahiin am nak, Uisneno naplenat.
On nane te, hi musti misnaas nai miꞌko hi sanat sin!
Okeꞌ te, mituin lalan Uisneno nai.” Mateus 3:2
Usif Jesus noꞌen atoni atifkai ikaꞌ he natuin Ee
(Mateus 4:18-22; Lukas 5:1-11)
16 Mbi neno es, Jesus nnao natuin nifu ꞌnaek Galilea in ninen. In niit tuaf es, kanan naꞌ Simau, ma nok in olif, naꞌ Andreas. Sin nua sin ntifkain ikaꞌ. Nane, sin mepu neno-neno. 17 Jesus noꞌen sin mnak, “Hoi, baeꞌ sin! Eim mituina Kau feꞌ! Nen-nenoꞌ hi maim ikaꞌ, mes neno ii, Au he ujalip ki he maim atoni meu Uisneno.” 18 Nneen nalalin on nane te, sin nua sin nabelak naen tifkai nane, ma nnaon natuin Ee.
19 Oke te, Jesus nnao nteni naan akleꞌo, In napeen niit ꞌnaef Jebedeus in aanh in. Tataf, kanan naꞌ Yakobus, ma nok in olif, naꞌ Joao. Sin nua sin naliatan redi mbi beroꞌ in nanan. 20 Jesus noꞌen sin nua sin mnak, “Hoi, baeꞌ sin! Ati eim mituin Kau feꞌ.” Oke te, sin nua sin nnaon nasaitan sin amaf ma sin ameupt in mbi beor aa tuun. Ma sin nua sin nnaon natuin Ee.
Usif Jesus nliuꞌ napoin pah-tuaf naꞌko tuaf es mbi kuan Kapernaum
(Lukas 4:31-37)
21 Nalali te, Jesus nok tuaf haaꞌ, es natuin Ee, nnaon ntenuk kuan Kapernaum. Olas nane, pas neon neeꞌ, nateef nok atoni Jahudi sin neon onen.§ Atoni Jahudi sin neon onen, aiꞌ neno snasat, sin nak neno nane, nak ‘neno sabdu’. Ma Jesus ntaam neu uim onen he naꞌnoinaꞌ mbi nane. 22 Nneen in aꞌnoinaꞌ, atoni ok-okeꞌ sin namkakan, fun In nahiin maneꞌo ꞌnoinaꞌ nane in nesan. Nane ka namnees fa nok atoni Jahudi sin kulu akama. Mateus 7:28-29
23 Olas nane, nmuiꞌ tuaf es leꞌ pah-tuaf anhuku. In antaam mbi uim onen amsat, ma nalail pah-tuaf leꞌ mbi tuaf in nekan nane, nkoaꞌ 24 mnak, “Hoi! Jesus, atoni Najaret! Ho munsaꞌan kai?! Ho oum he muleꞌun kai, ka? Hai mihiin Ko. Ho leꞌ ii, Atoni leꞌ unuꞌ Uisneno nsonuꞌ Ko he Ho oum. Ho leꞌ ii, Atoni leꞌ ka asanab Ko fa.”
25 Mes Jesus naskeekn ee mnak, “Muꞌmekaꞌ! Mpoi muꞌko atoni ii!”
26 Oke te, pah-tuaf nane nmoeꞌ atoni nane in aon naꞌtaꞌi nahel-heel on. Ma in mpoi naꞌko atoni nane, ma nkoa-muus naheel on. 27 Nalali te, atoni ok-okeꞌ mbi uim onen in nanan, sin namkakan. Ma sin ok-okeꞌ naꞌuaban mnak, “Hoi, ii saꞌan? Ije ꞌnoinaꞌ feꞌu, ka? Amnasit ije in naꞌuab lo-esan, he! In nleul pah-tuaf he mpoin, ma sin natuin In aꞌlomin amsat.”
28 Ma sin nmulai naꞌuaban naꞌko fefaꞌ nnao neu fefaꞌ, ma leꞌ hanaf ii manenaꞌ ntee kuan-kuan mbi profinsia Galilea.
Usif Jesus nalekoꞌ Pedru in beif, ma nok atoni bian
(Mateus 8:14-17; Lukas 4:38-41)
29 Olas sin mpoi naꞌko uim onen nane, Jesus nnao mbi naꞌ Simau nok naꞌ Andreas sin ume. Naꞌ Yakobus nok naꞌ Joao nnaon nabuan nok sin. 30 Naꞌ Simau in beif nmainiik-nabubuꞌ ma antuup mbi haal aa tuun. Olas Jesus sin ntaam mbi ume nane, nmuiꞌ amnemat neem natoon mnak, “Een tete nmainiik.”
31 Nalali te, Jesus nnao nail en tete nane, ma ntoup nafeen ee. Ma in mainikit nane, naleok naan. Oke te, een tete mpoi ma nail sin.
32 Olas maans aa nfaiꞌ, atoin in neem neik sin atoin ameent in, ma nok atoni leꞌ pah-tuaf anhuuk sin. Sin neik sin nnaon neu Jesus, he ntoit lasi mnaut. 33 Ma toob ok-okeꞌ mbi kuan nane, neem nabuan mbi ume in nesun. 34 Atoni leꞌ nane kin, sin menas humaꞌ-humaꞌ, mes Jesus nalekoꞌ naen sin ok-okeꞌ. Ma In nliuꞌ napoin pah-tuaf amaunut sin namfau. Mes In ka nfee fa sonaꞌ neu pah-tuaf he namoolk in, fun sin nahiin Ee.
Usif Jesus nnao napuun-nateef pah-pah, he natoon Uisneno In Laes Alekot
(Lukas 4:42-44)
35 Mbi nok-nokaꞌ, feꞌ ka nmeu nfiin, Jesus anfeen ma mpoi naꞌko ume nane. In nnao mbi bael sonaꞌ he nꞌonen, ma namolok nok Uisneno. 36 Olas Simau sin nfenan, sin ka niit fa Jesus, ma sin nnao nami. 37 Olas sin naꞌeuk nok Ne, sin naꞌuaban mnak, “Amaꞌ, atoni namfau leꞌ naim Ko.”
38 Mes In natae mnak, “Nane alekot amsat. Mes naleko nneis, hit tnao teu kuan bute bian feꞌ, leꞌ mpaumaak naꞌko ii. Fun Au he ꞌutoon Laes Alekot neu sin amsat. Nane, Au mepu.”
39 Oke te, In nnao nafuun profinsia Galilea, he neik Laes Alekot naꞌko Uisneno neu sin uim onen. Ma In nliuꞌ napoin pah-tuaf in naꞌko atoin in sin neek in. Mateus 4:23; 9:35
Usif Jesus nalekoꞌ tuaf es leꞌ nameen bune
(Mateus 8:1-4; Lukas 5:12-16)
40 Olas nane, tuaf es leꞌ nameen bune, neem neu Jesus. Ma in nleuꞌ-tuu he ntoit lasi mnaut neu Jesus nak, “Amaꞌ! Mumnau maan kau feꞌ! Au uhiin, au Amaꞌ nabeiꞌ nalekoꞌ kau, au menas ii, he atoni kaisa nmaiꞌnisin kau. Kalu Ho mloem on nane.”
41 Nalali te, Jesus namnau atoni nane, ma In nnona In aꞌniman ma nlaab ee, ma nak, “Namneo, Au ꞌloem! Muleok nai!” 42 Suk naskeek, atoni nane in menas namneuk. Oke te, in naleok nain. 43 Ma Jesus nleul atoni nane he nnao nfain, ma Jesus ampaaꞌ ee mnak, 44 “Mumnau lek-leok! Ho muleok ben, mes ho kaisa mutonan sikau-sikau, he! Ho musti mutuin naꞌi Moijes in plenat unuꞌ. On nane, mnao meu amepu kleij feꞌ, he npariska ho aom, he nail ho menas he namneik kuun, ai feꞌ kah. Oke te, ho musti mfee tuluꞌ he on nfani mtoit trima kasi, henati atoni ok-okeꞌ sin nahinan mnak, ho muleko mfini ee.” Akama ꞌNaakf in sin Aꞌnoinaꞌ 14:1-32
45 Mes atoni nane in mpoi, ma nnao natoon mbi mee-mee. Nalali te, atoni namfau naim he naꞌeuk nok Jesus, tal antee In ka nabeiꞌ fa he napoin on In human mbi kuan in nane. On nane te, In ntook mbi bael sonaꞌ leꞌ nakloꞌo naꞌko kuan. Mes atoni neem piut naꞌko bale-bale, he naꞌeuk nok Ne.