Surat na'ko nai' Paulus, nsoun ee neu in partei nai'
Titus
1. Tabe ma han buseet (1:1 - 1:4)
2. Tu'in neu a'naak jema'at (1:5 - 1:9)
3. Rasi anmatoom nok tuaf re' nanoni' nsaan (1:10 - 1:16)
4. Noni' amneot anjair sukit neu monit amneot (2:1 - 2:15)
5. Atoni Kristen sin a'monik re' amneot (3:1 - 3:11)
6. Nai' Paulus natu'ub in surat (3:12 - 3:15)Surat na'ko nai' Paulus, nsoun ee neu in partei nai'
Titus
Tabe ma han buseet
11-4Titus, ri'-moen reko!
Surat re' ia, na'ko kau, aam Paulus, Uisneno In ameput, ma Yesus Kristus In haef. In nreek kau he 'nao 'ha'tain neek pirsait 'eu tuaf ein re' In npiir naan sin. In imsa' anreek kau he utoon raan amneot he sin nmonin natuin Uisneno In romin. Nok ranan naan, Uisneno In nonot-asar sin, nafnekan he nmonin nok Ne piut-piut. Oras Uisneno ka najarib fa pah-pinan ia fa fe' ete, In nba'an nain nak, In nonot-asar sin of anmonin piut nok Ne. Ma In imsa' ka napoi nahiin fa. Antea in ors aa on nana te, Uisneno natoon maat-maat am nak, In he nsoi mansian ii na'ko sin saant ein. Rarit In naprenat kau, he 'nao utoon Rais Reko naan 'eu mansian ii ok-oke' nbi mee-mee.
Titus! Ho on re' au aanh akuuk, natuin hit nua kit atpirsai teu Kristus. Onaim, au 'onen 'eu Ama' Uisneno, ma Yesus Kristus re' nfee kit a'honis, he Sin nakrira' Sin nekak arekot neu ko, he ho mmoni mbi mamut ma ao-mina'.a2 Korintus 8:23, Galatia 2:3, 2 Nai' Timotius 4:10
Tu'in neu a'naak jema'at
5Neng goes ii, au ufeek he usaitan ko mbi puru Kreta, he ho bisa m'ator maan mepu fauk ambi naan. Maut he ho mpiir maan a'nakat-a'nakat neu too srani' nbi kota mese'-mese'. Kais amnikan atoran re' au utoon urair sin 'eu ko, anmatoom nok tuaf-tuaf re' na'naak jema'at, es re': 6karu mroim he mpiir tuaf he na'naak ma nnaa' jema'at, in ro he kais anmui' sanat saa'-saa'. In ro he na'kiik nbi matsaos nok bifee mese'. In aanh ein amsa' anpirsain Yesus Kristus. Kais-kaisa' biak ein nak, sin re' naan, es re' nati' te anmo'en taisibu, ma ntanhai atoran. 7Natuin a'naak jemaa't ein naan, nanaob Uisneno In mepu, onaim sin ro he nmonin nok neek amne'o, ma sin kaan kein ro nfoo-menin. Kais ampiir maan tuaf re' nroim he na'naeb in tuan; re' mana fa te natoo'; amniun raur mafu; amabanat; akoom noni-roit. 8Tuaf re' na'naak neu jema'at sin ro he nromin he ntoup sekau goah nbin sin umin. Sin ro he nromi haa rais reko; neek tees, atai rasi, neek akninu', ma ntahan nahiin in tuan. 9Sin ro he nnaa' naher-heran Uisneno In Kabin ma Prenat, re' unu' te hit tanoni' ma tatoon sin neu sin. Nok ranan naan, sin bisa nakrira' Uisneno In raan amneot neu biak ein, ma bisa nanoon naan noni' abeot.b1 Nai' Timotius 3:2-7
Rasi anmatoom nok tuaf re' nanoni' nsaan
10Fin anmui' tuaf namfau re' anromin he nraban noni' re' amneot, re' na'uab ein te naboo nggoah, ma nputa-kriu nggoah. Anneis-neis atoin Yahudis sin re' nak, too mfaun re' he napenin 'honis-ao-mina', ro he na'heir ein. 11Sin nasekeb nonot-asar sin, na'roo na'ko Uisneno In noni' re' amneot ii, npaek sin noni' re' ansaan ma nbeo. Sin suma he naimn ahaa roit, npaek ranan re' he napoi nggoah. Tuaf-tuaf on re' naan, ro he mufreu sin fefak, maut he sin kaisa' nanoni' nsanan piut-piut. 12Neot es, sin atoon nee jes na'ko puru Kreta natoon kuuk sin nee, mnak,
“Abitan Kreta, sin apoit ein,
aparu' ma akomat, mu'it re' ka nahiin fa atoran, ma peeh keni kah een!”
13Batuur. Abitan bare naan, on re' naan! Onaim, ho ro he mutuuk meik apoit ein naan, he mha'tani mtein sin rais pirsait neu Uisneno. 14Rarit sin kais natniin anteni' atoin Yahudis sin reet poi ngguin, ma sin kais natuin prenat na'ko tuaf-tuaf re' ntitar napasib noni' amneot.
15Mumnau rek-reko! Neu tuaf re' in neek ne kninu' te, are' saa'-saa' ii msa' kninu'. Mes neu tuaf re' in neek ne names'ook ma ka npirsai fa Uisneno, are' saa'-saa' ii msa' names'ook. Natuin sin neek kein ma teenb ein n'oe-meet naan nanin. 16Sin nmanauk ein nak sin nahiin Uisneno. Mes sin a'moin keni, on re' ka nahiin Je fa. Sin na'uab ein teta', mes nmoe' je te, 'teta'. Batuur-batuur sin ro puun ii, neik non! Sin ka nromin fa he natuin Uisneno In romin. Kaisa' mifnekan meu tuaf-tuaf on re' naan, natuin sin ka bisa fa he nmo'en rais reko!
Noni' amneot anjair sukit neu monit amneot
21Titus! Kais munees om mok sin! Ho ro he mu'haba' tuaf-tuaf he sin nmonin natuin Uisneno In noni' amneot. 2Mutonan are' 'naef ein he nmonin natuin atoran, npanat sin kaan foo-menin, ma moin nok neek tees. Sin ro he nnaa' naher-heran Uisneno In noni' amneot, ma na'kii' nabaran anbiin na. Ma sin ro he nneek tuaf bian amsa'.
3On nana msa', neu bifee mnais ein. Mutonan sin he sin npanat sin a'hakek ma sin a'naok, ma sin ro he nmonin natuin ahaa Uisneno In romin. Kais na'munu' tuaf bian sin kaang kein. Kaisa' nmonin nbin mafu. Mes sin ro he nanoni' tuaf bian he sin nmonin nok reko. 4Nok ranan naan, sin nfanin a'tope' neu bifee amatsao muin ein, ma nanoni' sin he es-es ate nneek in mone ma in aanh ein. 5Sin ro he nanoni' sin he nmonin nok neek tees, nmonin nok neek akninu', npainoet nahiin sin umi nanan, es-es ate anhormaat in moen ja kuun, ma maut he in moen je na'naak anbi uum je nanan. Karu sin nmonin on nana te, of ka tiit fa tuaf he na'uab na're'uf Uisneno In Kabin ma Prenat.
6On nana msa', mfaineek atoin muinf ein, he sin nmonin nok neek tees.
7Titus! Ho ro he mmoin nok rek-reko, he mjari 'tope' meu tuaf bian. Ho mmoe' saa'-saa' aah, mmoe' je nok reko, nahuum on re' ho munoni' biak ein. Tebe, ro he mmeup batuur-batuur. 8Karu ho munoni' tuaf bian, ro he na'uu na'ko noni' amneot, he biak ein kais nakre'et ko. Nok ranan naan, tuaf-tuaf re' nraban kit, namaeb ok, natuin sin ka nmu'in fa ranan he ntuu-'iran kit.
9Munoni' ameupt ein he natniin sin a'nakat nbi are' kanan rasi ma nhariin in nekan. Sin kais anmatoen nok sin a'nakat. 10Sin kais nabaak neik sin a'naak te in baer ein. Sin ro he nakrira' nak sin tuak ein atoin neek amne'o ma mapirsa'i. Sin ro he njarin atoin reko re' na'ki'in. Karu biak ein nataiba' ameupt ein sin a'moin kein ma natuik natai nok saa'-saa' re' hit tanoni' sin, sin of anteebs ein nak, noni' naan reok re'uf. Fin hit tanoni' rais Uisneno re' nfee kit a'honis.
11Natuin Uisneno nakrira' nrair In nekan arekot neu mansian ii ok-oke', ma nfei rana 'honis he nsoi naan mansian na'ko sin saant ein. 12Es nana te, hit ro he ttitar tapoitan a'moin re'uf ma are' tenab maufinu. Hit tmoni tbi pah-pinan oras ia, ro he ttahan tahiin hit tuak, tmoni tbi neek akninu', ma ta'kii' tbi Uisneno. 13Oras ia, hit tpa-pao, he oras Yesus Kristus ankoe Non anfain neem, In neem anbi pina' ma kraha'! Nana nfain tetus neu kit ok-oke'. In re' naan, hit Usi' re' ma'tani' nneis, re' nsoi naan kit. 14In nnona' In tuan Ee njair fua'-turu', he nsoi kit na'ko hit saant ein ok-oke', he nmoe' kit atjair In nonot-asar re' anmonin nok neek akninu', ma nromin he nmo'en rais reko piut.aSit Pures-Bo'is sin 130:8, Anpoin na'ko Pah Masir 19:5, Surat re' Nareta' Nafani' 4:20, 7:6, 14:2, 1 Nai' Petrus 2:9
15Titus! Munoni' rasin re' ia ok-oke' meu too srani'. Mu'haba' sin he sin natuin noni'-taru' sin. Sekau-sekau nmo'en saan ate, mutonan sin raan reko. Ka nabei' fa he atoni' nasmeru' ma nkana' paar ko, natuin ho mmui' hak he mmoe' rasin naan.
Atoni Kristen sin a'monik re' amneot
31Mumnauba' too srani' he sin natniin anaa' apreent ein, ma tuaf-tuaf re' anna'an kuasat. Ma sin ro he natuin atoran. Sin ro he nabaarb ok piut he nmo'en rais reko. 2Kais anfefa-kreon neu-mneman he na're'uf tuaf bian sin kaan fo-menin. Ma sin kais anroim rais matoes. Reko nneis, anmonin nok rek-reko ma neek reko neu sekau-sekau goah.
3Natuin unu' fe', oras hit ka tahiin fa Usif Yesus, hit ka tahiin fa saa'-saa', ma napoi kit ite, rabaah. Hit ka troim fa he tneen tuaf bian. Hit tmoni tbi ha re' he tatuin hit neek maufinu, ma ta'kreob hit tuak ii nok rais sinmakat huma'-huma'. Hit aputa-kriut teu tuaf bian. Hit a'moin ki naheun nok mantinus. Hit troim he tatunu' neek to'os teu tuaf bian, tar antea atmaufiun teu sin. Rarit sin imsa' on naan neu kit.
4Maski hit i'moin ki namreu' on nana msa', mes Uisneno es neik Non ansoi kit, In nakrira' nrair In manekat ma In neek arekot neu kit. 5In nsoi kit, ka natuin fa hit rasi mnamit atbi nmoe' reko, mes natuin In neek kit. In nsaup nakninu' hit saant ein, npaek In Smana Kninu', he na'fe'un hit a'moink ii, nahuum on re' nahonis kit infain. 6Natuin Yesus Kristus anmate nrair he nsoi kit na'ko hit saant ein, etun Uisneno nathoeb In Smana Kniun Ee neu kit. 7Natuin Yesus In neek Ne reko, etun In nareko' hit rais kua'-nonot tok Ama' Uisneno, nahuum on re' hit tjair In aanh ein. Ma hit tahiin tak, hit of atmoin piut-piut tok Ne. Monit naan, anjair hit pusaak. 8Saa' re' au u'uab sin re' ia, batuur on naan!
Saa' re' au unoni' sin re' ia, maso'ik ma ma'upa' neu mansian sin ok-oke'. Etun ho ro he mu'haba' tuaf-tuaf he nmoe' natuin noni'-taru' amneot. Are' apirsait neu Uisneno ro he namin ranan piut-piut he nmo'en rais reko. 9Kais amseit-seit nom meu rais poi sin ruum-ruum, on re' hi mmafefa-kreona' meu rasi-rasi re' ka ma'u'u fa, mmatoe tafi'-tafi' mok es, ammatita'-roin neu uuf ma ka'uf mee es na'nae nneis, ma ammabaan nok rasi atoran harat atoin Yahudis sin. He saa'? Rasin nana ka tiit tain fa es he maso'ik! Mporin mineuk ors ii ruum-ruum aah. 10Amnao he mfaineek tuaf re' nroim he nareu' too srani' tar anpe'en ma nbaits ok. Karu sin anmo'en fe' on nana te, ampaesa' sin batuur-batuur. Karu sin nmo'en piut fe', kais amrae mituin sin. 11Tuaf-tuaf on re' naan, sin teenb ein ka mne'o fa heen. Sin a'moe'k ein kuuk es re' nakrira' sin sanat neu too mfaun ein.
Nai' Paulus natu'ub in surat
12Au ureon he 'reek nai' Artemas ai' nai' Tekikus, he neem nateef nok ko on puru Kreta. Karu in nema ntea goen, ho main ranan he uum rabaah, he muteef mok kau on kota Nekapolis. Natuin oras mainikin ia, au 'roim he utua 'bi naan.aHaef ein sin Reta' 20:4, Efesus 6:21-22, Kolose 4:7-8, 2 Nai' Timotius 4:12 13Ho muhiin atoin ahiin atoran hukun, re' in kaan ee nai' Senas, nok in partei nai' Apolos, ai'? Sin he nnaon neu bare 'roo. Onaim, amturun maan sin he sin kais anmu'in kuran-rabu' nbi ranan.bHaef ein sin Reta' 18:24, 1 Korintus 16:12 14Natuin tuaf-tuaf re' natuin Usif Yesus kais antook ma n'asak-panak ruum-ruum aah. Sin ro he nanoin ein he nmo'en rais reko, ma nturun tuaf-tuaf re' ankuran-rabu' re'-re'uf. Nok ranan naan, sin a'moin kein maso'ik.
15Titus. Hai arkai msonu' tabe ma han buseet arekot neu ko. Tabe ma han buseet amsa' neu hit partei bian re' anpirsain neun Usif Yesus.
Au 'onen ma 'toit Uisneno he nakrira' In nekan arekot neu ki arki.
On re' naan, tua,
Au, aam Paulus, kau

a1:4: 2 Korintus 8:23, Galatia 2:3, 2 Nai' Timotius 4:10

b1:6-9: 1 Nai' Timotius 3:2-7

a2:14: Sit Pures-Bo'is sin 130:8, Anpoin na'ko Pah Masir 19:5, Surat re' Nareta' Nafani' 4:20, 7:6, 14:2, 1 Nai' Petrus 2:9

a3:12: Haef ein sin Reta' 20:4, Efesus 6:21-22, Kolose 4:7-8, 2 Nai' Timotius 4:12

b3:13: Haef ein sin Reta' 18:24, 1 Korintus 16:12